De afdeling Control, Inkoop en Administratie is verantwoordelijk voor een optimale financiële dienstverlening en bestaat uit drie bedrijfsonderdelen:

  • Control
  • Inkoop
  • Administratie

Control

De afdeling Control vertaald de business plannen van de afdelingen naar een begroting en budget. Zij monitoren en toetsen financierings- en investeringsvraagstukken en stellen rapportages beschikbaar over de feitelijke performance van de business in relatie tot de business plannen en de begroting.

Inkoop

HTM plaatst jaarlijks voor meer dan 100 miljoen Euro aan opdrachten bij derden. De afdeling Inkoop zorgt ervoor dat de benodigde goederen en diensten ter beschikking van de verschillende afdelingen komen, zodat het bedrijfsproces voortgang kan vinden en de continuïteit van de dienstverlening is geborgd. De afdeling Inkoop levert een maximale bijdrage aan het resultaat van HTM door op duurzame wijze en tegen zo laag mogelijke integrale kosten in te kopen binnen de geldende wet- en regelgeving. Het aanbod van leveranciers op de markt is complex. Het is de rol van de afdeling inkoop om de beste leverancier voor de beste prijs tegen de beste kwaliteit te vinden en te contracteren.

De werkzaamheden van afdeling Inkoop zijn verdeeld over drie onderdelen: ‘voertuigen’, ‘infra’ (bepaald vanuit concessieafspraken) en ‘centrale diensten’ (stafafdelingen en vastgoed).

Administratie

De afdeling administratie is verantwoordelijk voor het verwerken van de financiële bescheiden, het afhandelen van eventuele onvolkomenheden en het opleveren van daaruit voortvloeiende rapportages in lijn met in- en externe ‘control’-standaarden. 

Bureau Schaderegeling

Binnen deze afdeling opereert ook het Bureau Schaderegeling. Zij behandelen de schadegevallen waarbij HTM is betrokken, in de ruimste zin van het woord. 99% van schadegevallen wordt door hen van A tot Z  zelf behandeld zonder tussenkomst van de huisverzekeraar. Dat betekent dat zij naast het afhandelen van de schadeformulieren ook slachtoffers bezoeken, de aanrijdingsplaats meten, tekenen of fotograferen, ondersteuning bij gerechtelijke procedures verlenen of een reconstructie uitvoeren.