Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die HTM Commercial Actions (hierna: “HTM CA” ) verwerkt van haar gebruikers van de HTM Fiets App.

Indien je je hebt aangemeld via de app HTM Fiets en je persoonsgegevens aan HTM CA verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
HTM Commercial Actions B.V., Postbus 28503, 2502 KM Den Haag
De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via gegevensbescherming@htm.nl

2. Welke gegevens verwerkt HTM CA en voor welk doel

In het kader van jouw aanmelding / account worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a)  Voor- en achternaam

b)  Telefoonnummer

c)  Email adres

d)  Bank- en/of creditcardnummer

HTM CA verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a)  je naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over je aanmelding en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.

b)  je naam en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van HTM CA;

c)  je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen en afgenomen diensten af te wikkelen;

d)  je persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor historische en/of statistische doeleinden..

Je naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met HTM Fiets app en je te informeren over de ontwikkelingen van de app. Je kunt zelf jouw gegevens aanpassen in je online account indien je bent geregistreerd.

We gebruiken je gegevens enkel om:

  • Het gebruik van de HTM Fiets mogelijk te maken;

  • Ze intern te analyseren, om onze dienstverlening te verbeteren;

  • Geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen.

3. E-mail berichtgeving:

HTM CA gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de HTM Fiets te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

HTM CA verwerkt jouw persoonsgegevens op grond van onderstaande in de AVG genoemde grondslagen:

a)  jouw toestemming

b)  uitvoering van de overeenkomst

c)  gerechtvaardigd (bedrijfs)belang

4. Klikgedrag

Op onze website/app worden algemene statistiekgegevens bijgehouden over het gebruik van onze website/app, zoals de meest opgevraagde pagina's/tabbladen. Het doel hiervan is om te zien hoeveel bezoekers de website en app bekijken, hoeveel tijd zij op de website/in de app doorbrengen, welke pagina’s/tabbladen het vaakst worden bezocht, welke informatie het meest wordt gedownload etc. Op deze manier kunnen wij de inrichting van de website en app optimaliseren zodat wij onze dienstverlening via de website/app verder kunnen verbeteren, bijvoorbeeld om onze klanten meer gerichte informatie te geven. Voor de duidelijkheid: het betreft hier dus algemene gegevens die worden vastgelegd. Er worden geen persoonsgegevens van bezoekers verzameld. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van jou opgenomen zonder dat je daar expliciet opdracht voor hebt gegeven of mee hebt ingestemd, bijvoorbeeld bij het aanvragen van informatie.

We verwerken gegevens die niet te herleiden zijn tot personen voor bijvoorbeeld marktonderzoek, managementinformatie, gebruik per locatie, het ontwikkelen van producten en diensten ter verbetering van de dienstverlening en het uitvoeren van marketingacties.
HTM CA zal de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de fiscale wet- en regelgeving, naleven.

5. Gebruik van cookies

Op de website worden bezoekersgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Hierdoor kan HTM CA de website aanpassen aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers en de toegang tot en gebruik van de website gemakkelijker maken. HTM maakt hiervoor gebruik van tijdelijke cookies; een klein bestandje dat op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. De cookies bevatten géén persoonsgegevens. Als je hier geen prijs op stelt kun je in je webbrowser het gebruik van cookies blokkeren. Alle onderdelen van onze website blijven dan nog steeds leesbaar.

Google plaatst een cookie voor het onderdeel Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt door de Amerikaans of Nederlandse overheid, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Indien je alle gegevensverwerking door Google Analytics wilt blokkeren dan kan dit via je browser.

6. Bewaartermijnen

HTM CA verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Fiscale gegevens moeten wij in overeenstemming met de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen 7 jaar bewaren.

7. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

7.1  Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft HTM CA passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. HTM CA houdt zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

7.2  Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt HTM CA gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met de verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

7.3. HTM CA geeft je persoonlijke gegevens niet door aan derden. Op grond van wet- en regelgeving is HTM wel verplicht om mee te werken en persoonlijke gegevens te verstrekken aan opsporingsinstanties, zoals de politie, belastingdienst of FIOD, als zij hierom vragen. HTM onderzoekt in dergelijke gevallen nauwkeurig de bevoegdheid van de betreffende opsporingsinstantie en zal zich uiteraard ook bij deze wettelijke verplichting houden aan de eisen zoals door de AVG zijn vastgesteld.

8. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

8.1  Via deelfiets@htm.nl kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. HTM zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren

8.2  Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met deelfiets@htm.nl

8.3  Indien je klachten hebt over de wijze waarop HTM je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met deelfiets@htm.nl

8.4  Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan deelfiets@htm.nl

De algemene voorwaarden van HTM Fiets zijn van toepassing.

Wanneer je van mening bent dat HTM CA niet juist heeft gehandeld naar aanleiding van jouw opmerking of klacht, dan kun je bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding achterlaten op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

9. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken. Wanneer je op onze website en app links aantreft naar andere websites van andere organisaties en hier gebruik van maakt dan draagt HTM geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop deze partijen omgaan met jouw persoonsgegevens.