Naar inhoud

Aanvragen data

HTM krijgt regelmatig verzoeken voor het aanleveren van data over reizigers, halten, tram- en buslijnen. Om te beoordelen of wij deze kunnen aanleveren, graag onderstaand formulier invullen. Wij nemen de aanvraag dan in behandeling.

Dashboard 13 tijdelijk opgeheven halten

Een van de maatregelen* van HTM om de verminderde reizigersopbrengsten als gevolg van de coronacrisis op te kunnen vangen, is het tijdelijk opheffen van halten per 9 januari 2022. In dit dashboard hebben we een aantal kerncijfers opgenomen, zodat iedereen een goed algemeen beeld krijgt van de besparing en de gevolgen van het opheffen van die halten. Bij de keuze voor het opheffen is niet alleen gekeken naar het aantal reizigers dat van de halte gebruik maakte in 2019, maar ook naar de maatschappelijke functies in de buurt en de beschikbaarheid van OV-halten in de omgeving. De analyses die HTM daarvoor uitvoerde, wijzen uit dat we met het opheffen van de halten ook meer reizigers aantrekken omdat de reissnelheid wordt verhoogd. Een van de positieve aspecten is dat door het opheffen van de halten er reistijdwinst is voor een grote groep reizigers. Ook dat is te zien in het dashboard.

*Opgenomen in het Regionaal Transitieprogramma OV en corona, dat de MRDH op 24 maart 2021 heeft vastgesteld.

Overzicht opgeheven halten - stand van zaken

TramHalten
Tram 1Ary van der Spuyweg, Vlietbrug
Tram 2Fahrenheitstraat, Nieuwendamlaan, Stuyvesantstraat
Tram 6Aegonplein
Tram 11Boreelstraat
Tram 12Copernicusplein
Tram 15Broekpolder
Tram 16Frankenslag*, Alberdingk Thijmstraat, Geysterenweg*
Tram 17Treubstraat
Bus 23Stuyvesantstraat (tevens halte tram 2)

De met een *aangegeven halten zijn definitief vervallen. Dit maakt onderdeel uit van de aanpassingen aan rails en halten in verband met de komst van de ruime, gelijkvloerse trams. Dat project wordt INTHR genoemd.

Reizigers staan op halte naast HTM tram en RandstadRail

Sneller OV is aantrekkelijk OV

De reistijd met tram en bus is een van de belangrijkste drijfveren voor mensen om al dan niet te kiezen voor het OV: hoe korter de reistijd, hoe aantrekkelijker. Ook in vergelijking met andere vervoermiddelen als fiets, scooter, auto moet dit gelden. De gemiddelde snelheid van onze trams stagneert de laatste jaren. Daarom werkt HTM nauw samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeente Den Haag hoe we die gemiddelde snelheid omhoog kunnen krijgen. Maatregelen zijn het verhogen van de maximum snelheid op bepaalde trajecten van 15 naar 25 km na aanpassing van de infraconstructie. Het toepassen van een andere wisselconstructie bij vervanging/vernieuwing van het spoor als we de snelheid op die locatie kunnen verhogen. Het verlenen van voorrang aan het OV via de verkeersregelinstallaties en het verminderen van doorsteken.

Reizigers stappen in en uit HTM tram bij tramhalte

Resultaten tot en met 3e kwartaal - 2023

Hieronder staan de overzichten met de resultaten. Wij constateren dat het aantal reizigers niet is verminderd. De rijtijdwinst kan nog toenemen als aanpassingen aan verkeersregelinstallaties en infrastructuur worden doorgevoerd. Daardoor wordt het rijtijdeffect slechts deels behaald mede ook vanwege aanpassingen in het netwerk in de afgelopen jaren. Zo'n 57.000 reizigers per dag hebben op dit moment profijt van een kortere reistijd. Dit is ruim 23% van reizigers per dag. Het aantal klachten is na een piek in begin 2022 beperkt gebleven tot een paar herhaalde klachten.

Toelichting value of time: Op basis van onderzoek is vastgesteld wat de gemiddelde ‘betalingsbereidheid’ is van mensen voor een uur reistijdwinst. Deze gemiddelde waarde wordt in MKBA-studies (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) toegepast om de waarde van de reistijdwinsten van bijvoorbeeld automobilisten of OV reizigers in geld uit te drukken. Dat is dan tijd die ze aan andere activiteiten kunnen besteden of het bedrag dat ze accepteren als compensatie voor verloren tijd.

Dashboard Opgeheven Halten
Dashboard Opgeheven Halten