Voor initiatiefnemers

Vergunningaanvraag bij werkzaamheden

Om de veiligheid om en rond het spoor te waarborgen, is het noodzakelijk om een vergunning van MRDH én toestemming van de beheerder van de sporen (HTM of RET) te verkrijgen voor werkzaamheden of activiteiten om en rond de lokale spoorweg (trambaan, metrobaan of baan van RandstadRail). 

Het aanvragen van een vergunning en het verkrijgen van toestemming staat hieronder uitgelegd.

Meest gestelde vragen

 • Toestemming bij werkzaamheden op/in/boven/naast of onder het spoor

  Het is verboden om op/in/boven/naast of onder de lokale spoorweg werkzaamheden uit te (laten) voeren of zaken te plaatsen.

  Voor werkzaamheden op/in/boven/naast of onder de lokale spoorweg, die een mogelijk gevaar vormen voor de veiligheid van het lokaal spoor, moet toestemming worden gevraagd aan de beheerder van het lokaal spoor. In de regio Haaglanden is HTM de beheerder van het spoor.  Het aanvragen van toestemming geldt ook voor particulieren.

  Werkzaamheden waarvoor toestemming nodig is:

  • hijs- en graafwerkzaamheden 
  • het plaatsen zaken als vaste voorwerpen, zoals bouwwerken, kabels, beplantingen. Ook het laten groeien van bomen of gewassen valt hieronder.
  • het storten van vaste stoffen of vloeistoffen

  Wanneer de werkzaamheden een directe relatie hebben met het lokale spoor kunnen er normen en voorschriften van toepassing zijn. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden bepaalt de beheerder van de sporen welke normen en voorschriften van toepassing zijn en of er aanvullende maatregelen moeten worden genomen.

  Toestemming kan verkregen worden door het aanvragen van een vergunning ex artikel 12 Wet lokaal spoor bij MRDH - zie Procedure aanvraag vergunning.

   

 • Toestemming bij werkzaamheden op (grotere) afstand van het spoor

  Heiwerkzaamheden en/of bronbemalingen op grotere afstand van het spoor kunnen consequenties hebben voor de staat van de baan, de tunnel of het viaduct.

  Wanneer de werkzaamheden een directe relatie hebben met het lokale spoor kunnen er normen en voorschriften van toepassing zijn. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden bepaalt de beheerder van de sporen welke normen en voorschriften van toepassing zijn en of er aanvullende maatregelen moeten worden genomen.

  Informatie kan worden aangevraagd per email.

  Bij twijfel of de werkzaamheden invloed hebben op het lokaal spoor is het verstandig om eerst contact op te nemen via dit email adres. Dit voorkomt dat er voorwaarden opgelegd worden tijdens het verkrijgen van de vergunning die tot aanpassingen van ontwerp en uitvoering kunnen leiden.

 • Procedure aanvraag vergunning

  U kunt uw vergunning aanvragen bij MRDH. De wettelijke behandeltermijn bedraagt acht weken.

  Om de vergunningaanvraag goed te kunnen beoordelen, moet de aanvraag minimaal vergezeld worden van onderstaande documentatie (in PDF of DWG):

  • Een situatietekening (schaal 1:1000) en een plattegrond (schaal maximaal 1:200) met nauwkeurig ingetekend de locatie van de werkzaamheden. Indien gebruik wordt gemaakt van een bouwkraan moet op deze tekening ook de draaicirkel worden aangegeven alsmede het valbereik van de kraan.
  • Een dwarsprofiel (schaal 1:50 of 1:100) met daarop de afmetingen van de werkzaamheden en zoveel als mogelijk maten ten opzichte van de bovenkant van de spoorstaaf (BS).
  • Een risicoanalyse, werkplan of V&G plan waarin risico’s en beheersmaatregelen m.b.t. constructieve integriteit van de spoorweginfrastructuur dan wel de veiligheid m.b.t. exploitatie zijn benoemd.

  Wanneer van toepassing wordt aanvullende documentatie gevraagd ter verduidelijking van de aanvraag. Ter indicatie:

  • Bij bronneringswerkzaamheden een grondmechanisch rapport met daarin duidelijk opgenomen de invloed van de werkzaamheden op de spoorbaan (eventuele zettingen).
  • Bij heiwerkzaamheden een grondmechanisch rapport waarin duidelijk is opgenomen wat de invloed is van de heiwerkzaamheden op de spoorweg en de zettingen in het baanlichaam en wat de invloed is op de waterhuishouding nabij het spoor.
  • Bij grondwateronttrekking informatie over de duur en de hoeveelheid te lozen water alsmede de verlaging van de waterstand in het baanlichaam en de invloed hiervan op het baanlichaam (inklinking).

  Ter voorbereiding kunt u het ontwerp en uitvoerbaarheid toetsen aan de volgende voorschriften:

  U kunt uw ontwerp en/of voornemen tot uitvoeren werkzaamheden altijd informeel ter toetsing aanbieden, voor u tot aanvragen vergunning overgaat. U kunt uw initiatief aanbieden per email.